Direct naar de content

Subsidiebesluiten Subsidies Welzijn

Op dinsdag 28 november jl. en 12 december jl. heeft het college voor de subsidieplafonds de rangschikkingen definitief vastgesteld en daarmee de daarin opgenomen toe te kennen subsidiebedragen per activiteit vastgesteld. Tevens zijn de subsidiebesluiten voor de aanvragen van de Subsidieregeling Ledenorganisaties Welzijn 2024 gemeente Schiedam genomen.

Beschikkingen worden per e-mail verzonden
Het secretariaat (mw De Zeeuw en mw Chauti) zijn al druk bezig met het versturen van de beschikkingen. In totaal zijn het er 106 dus we zijn er tot aan het einde van het jaar mee bezig! Subsidiebeschikkingen met een bedrag van € 250.000,00 of hoger worden ondertekend door de gemeentesecretaris. Omdat dat administratieve proces langer is, komen deze beschikkingen waarschijnlijk in januari pas in de mailbox.

We begrijpen dat een beschikking met allerlei juridische taal niet het leukste is om te lezen en ervaring leert dat zo’n document vaak ongelezen gearchiveerd wordt, maar wij adviseren om bv. de paragraaf over de verantwoording goed door te lezen! Hierin staan de ‘regels’ voor de eventuele accountantsverplichtingen. Die informatie heb je nodig voor je boekhouder/accountant.

Maar ook de paragrafen 3 (omschrijving van het gesubsidieerde) en 4 (berekening) zijn belangrijk voor de verantwoording/vaststelling. En in paragraaf 6 (verplichtingen) staan belangrijke punten voor je uitvoering.

Ik zie een fout in mijn beschikking
Neem dan z.s.m. contact met mij op! Dan ga ik kijken hoe we dit het beste kunnen herstellen.

Ik ben het niet eens met het subsidiebesluit (beschikking)
Dat kan! Daarvoor is een paragraaf opgenomen in de beschikking over hoe en waar je bezwaar aantekent tegen het subsidiebesluit. Doe dit binnen de daarin aangegeven termijn anders is het subsidiebesluit onherroepelijk.

Uitbetaling van het (eerste) voorschot is op 31 januari 2024
Voor subsidies tot € 100.000,- wordt het gehele subsidiebedrag voor 2024 in één keer overgemaakt. Subsidies van € 100.000 en hoger ontvang je het subsidiebedrag voor 2024 in vier gelijke termijnen. De eerste termijn is ook op 31 januari en de vervolgtermijnen zijn 1 april, 1 juli en 1 oktober.

Opvragen beoordelingsformulier per e-mail via subsidieswelzijn@schiedam.nl
Zodra je je beschikking per mail hebt ontvangen, kun je je beoordelingsformulier opvragen. Hierin tref je per verdeelcriterium je score aan én je punten.

Voor vragen over je beoordelingsformulier kun je een online teams-afspraak maken
Het kan zijn dat je met vragen zit over je beoordelingsformulier. Mail een afspraakverzoek naar subsidieswelzijn@schiedam.nl. Afspraken vinden in januari en februari plaats met de procesleider en voorzitter dan de betreffende beoordelingscommissie.

Het vervolg
Het formele (proces)deel van de werkwijze Subsidies Welzijn zit erop! Zoals elke twee jaar is het voor jullie en ons een intensief proces. Gelukkig kunnen we terug naar de inhoud en volgende week met elkaar in gesprek over de hoe we de bijeenkomsten willen vormgeven met elkaar. 

Evaluatie aanvraagproces
Uiteraard komt er ook nog een evaluatie van het aanvraagproces. Hoe we dit gaan vormgeven, komen we in januari op terug in de nieuwsbrief. Maar de planning is dat we dit in februari gaan doen. Want er ging veel goed, maar er is zeker ruimte voor verbetering van het proces. Door dit met elkaar te delen en om te zetten in acties, zorgen we voor een voortdurende doorontwikkeling van de werkwijze die bij de stad en jullie als welzijnspartners past.